C4BC3S6DNJHIDM2EJZMGGVWCFY
Börsen planerar att ta bort avgifter för fler tokens i framtiden.

Dela detta